พระบรมราโชวาท และปาฐกถา เรื่องชีวิตหลังโควิต - 19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมราโชวาท และปาฐกถา เรื่องชีวิตหลังโควิต – 19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานฯ พร้อมนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุนพราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 รวมทั้งสิ้น 855 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17.30 นาฬิกา ณ วังสระปทุม

© 2021 International Relations Office, Surindra Rajabhat University.
186 Surin – Prasart Road, Mueang District, Surin Province, Thailand, 32000.