Ministry of Investment ( Indonesia )

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้เกิดกระทรวงใหม่ของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ “ กระทรวงการลงทุน ” และการรวมกระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยีกับกระทรวงการศึกษาและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เป็น “ กระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรม การวิจัย และเทคโนโลยี ” ภายใต้การอนุมัติของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย

                Ministry of Investment ( Indonesia ) “กระทรวงการลงทุน”  ส่งเสริมการลงทุนและอำนวยความสะดวกการลงทุนในประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนอินโดนีเซียและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์การแรพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 และยังรวมคณะกรรมการประสานงานการลงทุนของอินโดนีเซีย (Indonesia Investment Coordination Board : BKMP ) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในลักษณะเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนของไทย ซึ่งกำหนดให้มีการตั้งระบบยื่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจในแบบออนไลน์ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งใบอนุญาตงานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป้นต้น
โดยมี H.E. Mr. Bahlil Lahadalia ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ั่่

 

                  Ministry of Education, Culture, research and Technology  “กระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรม การวิจัย และเทคโนโลยี” การรวมกระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยีกับกระทรวงการศึกษาและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอินโดนีเซีย เฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนา
โดยมี H.E. Mr. Nadiem Makarim ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรม การวิจัยและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

© 2021 International Relations Office, Surindra Rajabhat University.
186 Surin – Prasart Road, Mueang District, Surin Province, Thailand, 32000.