โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนจากกองทุน MKF ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษกิจลุ่มน้ำโขง ( Mekong – Institute: MI ) ในฐานะผู้ประสานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ( Mekong – ROK Cooperation Fund : MKCF ) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนจากกองทุน MKF ครั้งที่ 5 โดยกำหนดสาขาที่ให้ความสำคัญ จำนวน 7 สาขา ได้แก่

  1. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3. การเกษตรและการพัฒนาชนบท
  4. โครงสร้างพื้นฐาน
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. สิ่งแวดล้อม
  7. ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบบใหม่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ shorturl.at/twS26

***นำส่งเอกสารข้อมูลเสนอโครงการไปที่กองการต่างประเทศ สป.อว ( ถนนศรีอุยธยา ) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

© 2021 International Relations Office, Surindra Rajabhat University.
186 Surin – Prasart Road, Mueang District, Surin Province, Thailand, 32000.